martes, 18 de noviembre de 2014

Les competències


El tema d'aquesta setmana són les competències, per realitzar l'entrada utilitzaré la conferència que va donar Antonio Zabala a Eivissa que hem vist en classe i a més ho he complementat amb la lectura dels capítols dos, tres, cinc i set del llibre 11 Ideas clave de ZabalaA l'escola tradicional o també cridada transmisiva se li donava una enorme importància a la memorització, al saber enciclopèdic, al pes de la disciplina i al llibre de text. Però es va voler canviar de tipus d'escola perquè els pedagogs defensaven que per a la memorització era necessari primer un coneixement previ del concepte i que la comprensió només és possible quan l'alumne és ell que a partir de la seva experiència crea la definició d'aquest concepte. Per tant es va passar a l'escola activa la qual es fonamentava en la comprensió dels coneixements, en els processos, en les formes d'organització dels alumnes basada en l'autogestió i a les biblioteques d'aula com a recurs didàctic. Després es va passar a l'escola de competències, a Espanya la primera llei educativa que esmenta les competències és la LOGSE en 1990. Per saber més de com va canviar anar a l'entrada dos d'aquest blog.

Ara anem a explicar les competències que segons Zabala són: 

“La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales”“La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales”


L'adquisició de les competències serveix per formar a alumnes competents que sàpiguen enfrontar-se a partir dels conceptes, procediments i actituds apresos en classe a situacions de la vida real i complexes per tant a l'aula cal tractar també amb situacions complexes i no amb situacions simples que després portin a error o al fet que no sàpiguen enfrontar-se després a situacions reals. Per desenvolupar una acció de forma competent segons Zabala hi ha quatre passos:

 1º Pas: Cal analitzar la situació davant la qual estem de forma complexa, és necessari  

que identifiquem els possibles problemes que pugui ocasionar-nos aquesta situació i     recollir informació que ens pugui ser útil per resoldre els possibles problemes.
2º Pas: A partir de la informació que hem obtingut en el pas anterior hem de revisar   els esquemes d'actuació que hem après, aquests no es duran a terme segurament exactament de la mateixa manera en la qual els hem après si no que sofriran variacions.
3º Pas: Després de l'anàlisi que hem fet en el pas anterior podem seleccionar l'esquema d'actuació que creguem més convenient per a la situació davant la qual estem, sempre cal adaptar aquest esquema a la situació no s'ha d'exposar tal qual l'hem après.
4º Pas: Quan ja hem triat l'esquema d'actuació més adequat, procedim a portar-ho a la pràctica, sempre cal tenir en compte els conceptes, els procediments i les actituds les quals sabem, però sempre fixant-nos en què no es poden aplicar per separat si no que cal fer-les totes juntes per ser competent.

S'és competent doncs quan s'utilitzen els conceptes, els procediments i les actituds corresponents per resoldre un problema davant una situació complexa, en aquest vídeo s'explica molt béAra analitzarem com ensenyar aquestes competències, ho analitzarem a partir de diversos criteris
Segons els criteris relacionats amb la significativitat: cal ensenyar una competència des dels principis psicopedagògics explicats en l'entrada tres d'aquest blog. Així doncs, cal analitzar els coneixements previs de l'alumne en relació als nous conceptes que es volen ensenyar, cal plantejar aquests conceptes de forma significativa i funcional sempre dins de la zona de desenvolupament proper, els nous conceptes han de provocar un conflicte cognitiu per promoure que l'alumne vulgui resoldre aquest conflicte.
Segons criteris relacionats amb la complexitat: per ensenyar una competència cal tenir en compte les seves tres parts: conceptes, procediments i actituds, i a partir de totes aquestes crear situacions complexes en les quals l'alumne aprengui aquesta competència que se li vol ensenyar
Segons criteris relacionats amb el seu caràcter procedimental: s'han d'ensenyar les activitats a partir de situacions significatives i funcionals perquè el procediment pugui ser adquirit i poder ser utilitzat quan sigui necessari.
Segons criteris relacionats amb estar constituïdes per components de tipologia diferent: per als continguts factuals serà millor utilitzar la repetició, organitzacions significatives i associacions, per als conceptes i procediments serà més efectiu utilitzar la significativitat i per a les actituds el professor ha de convertir-se en un model per als seus alumnes. 

Com a últim punt serà com avaluar les competències, aquesta valoració no pot valorar-se de forma numèrica de 0 a 10 com un examen, sinó que s'ha d'avaluar mitjançant l'observació. Els errors en posar en pràctica les competències poden ser per diversos motius: perquè no s'han après ben algun dels tres elements, perquè li costa unir aquests tres elements o perquè té dificultat a l'hora de desenvolupar la competència segons el context.

Com a conclusió cal dir que abans encara que a la llei les competències apareixen des de 1990 no se sentia parlar de les competències tant com ara, perquè ara se sap que és necessari preparar a l'alumne per a la vida real, a la meva época per exemple en el col·legi només es relacionaven les matemàtiques les summes i les restes amb el món real d'anar a comprar pomes per exemple, però ara cal aconseguir que tot es relacioni.


Una foto publicada por Sandra Raya (@s_96_raya) el

No hay comentarios:

Publicar un comentario